Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van Administratie & Adviesbureau Van Rooij (hierna te noemen “AAVR”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Heike 30, te Eindhoven. AAVR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77766008. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens en ondernemingsinformatie die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • Ondernemingsgegevens
  • Geboortedata
  • Telefoon, e-mail, url-gegevens.
  • Aandeelhouders, bestuurders en UBO-gegevens
  • Identificatiegegevens zoals BSN
  • Overige voor de uitvoering relevante gegevens

Doeleinden verwerking gegevens:

Door het gebruik van onze diensten laat u onder andere boven genoemde gegevens bij ons achter. AAVR verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten te kunnen verrichten. De persoonsgegevens en ondernemingsinformatie worden niet aan derden verstrekt, tenzij AAVR daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om:

de overeenkomst met u optimaal te kunnen uitvoeren en daarbij te kunnen voldoen aan wettelijke plichten.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw gegevens niet verhuren, verkopen of ter beschikking stellen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van enig wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

AAVR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart AAVR persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met AAVR via info@aavanrooij.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met AAVR door een e-mail te sturen naar info@aavanrooij.nl of een brief sturen aan:

Administratie & Adviesbureau Van Rooij
Heike 30,  5641 LG, Eindhoven

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

AAVR kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website. 

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met AAVR door een e-mail te sturen naar info@aavanrooij.nl

Downloaden

Schuiven naar boven